Konsultacje dla rodziców w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce-Zdrój.

Drodzy rodzice.
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce- Zdrój istnieje możliwość skorzystania z indywidualnych porad i logo_poradni_rabka_zdrójkonsultacji pedagoga, psychologa, logopedy, surdopedagoga i tyflopedagoga po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.
Zainteresowanych rodziców odsyłam na stronę internetową Poradni gdzie znajduje się terminarz konsultacji w/w specjalistów: www.ppprabka.nowotarski.pl oraz podaję adres Poradni:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Słowackiego 2 (willa Primavera),
34-700 Rabka-Zdrój,
tel. 18 26-776-04

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych

System oceniania z zajęć artystycznych zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki  i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH

Wymagania edukacyjne – Edukacja dla bezpieczeństwa

System oceniania zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Wymagania edukacyjne – Pobierz – Edb_wym_edu

Pobierz – Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

Wymagania edukacyjne – zajęcia techniczne

System oceniania zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Wymagania edukacyjne – Pobierz – wym_edu_tech

Pobierz – Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej