Konkurs stroików Wielkanocnych

Ogłoszenie SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie stroików Wielkanocnych

 1. Cel konkursu:

– doskonalenie sprawności manualnej

-rozwijanie pomysłowości i wyobraźni,

-stworzenie możliwości konfrontacji własnych umiejętności z umiejętnościami kolegów,

-upowszechnianie bogatych tradycji ludowych regionu.

 1. Technika wykonania: dowolna, nawiązująca do tradycji regionu.
 2. Uczestnicy:

– uczniowie klas I-III gimnazjum

– w konkursie mogą brać udział wykonawcy indywidualni- stroik.

 1. Termin składania prac:

– 30 marca 2015r.

 1. Podpisane (imię, nazwisko, klasa) prace prosimy dostarczać przed lekcjami w poniedziałek do Pani  Małgorzaty Ślaga (sala 313)
 2. Ocena:

– prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora, która przyzna nagrody punktowe i oceny.

 1. Uwagi:

– Nazwisko i imię autora, klasa winno znajdować się na kartce trwale dołączonej do pracy

– Wykonane prace przechodzą na własność SU i będą przekazane wraz z życzeniami świątecznymi do instytucji w Rabie Wyżnej.

ZAPRASZAMY- organizatorzy SAMORZĄD UCZNIOWSKI I KOŁO HISTORYCZNE

Opiekunowie mgr Małgorzata Ślaga, mgr Maria Rapacz-Piziak

Zasady i terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

indeksKandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może uzyskać maksymalnie 200 pkt. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez dyrektora danej szkoły, uwzględniające:
1) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu – max można uzyskać 100 punktów.

2) liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez daną szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych – łącznie 80 punktów, przy czym sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:
a) celujący – 20 punktów (4 zajęcia edukacyjne 20 pkt. = 80 punktów)
b) bardzo dobry – 18 punktów
c) dobry – 15 punktów
d) dostateczny – 10 punktów
e) dopuszczający – 2 punkty.

3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia – 20 punktów, przy czym:
a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów,
b) za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, co najwyżej 20 punktów, w tym za uzyskanie tytułu laureata konkursów tematycznych lub finalisty konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty kandydaci otrzymują:
 laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim
– 12 punktów,
 laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim
– 10 punktów,
 finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 10 punktów,
 finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu wojewódzkim
– 8 punktów,
 laureat ogólnopolskiej olimpiady dla gimnazjalistów (informatycznej, matematycznej i języka angielskiego) w kategorii drużynowej otrzymuje 6 punktów.
c) za uzyskanie miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły oraz osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego i na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny), co najwyżej 6 punktów.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej/ konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przyjmowani są w pierwszej kolejności, jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum, a w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

 

Terminy rekrutacji:
1) od 20 kwietnia 2015 r. do 25 czerwca 2015 r. do godz. 13.00 – składanie przez kandydatów wniosków;
2) od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. do godz. 14.00 – dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej);
3) 3 lipca 2015 r. godz. 11.00 – podanie przez szkoły ponadgimnazjalne wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;
4) do 7 lipca 2015 r. godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
5) 8 lipca 2015 r. do godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych;
6) od 9 lipca 2015 r. do 28 sierpnia 2015 – rekrutacja uzupełniająca.

 

Zasady i terminy rekrutacji do gimnazjum na rok szkolny 2015/2016 – dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły, mogą być przyjęci do gimnazjum na podstawie wniosku rodziców. Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły www.gim1.rabawyzna.pl
Warunkiem przyjęcia ucznia jest dysponowanie przez szkołę wolnymi miejscami. W przypadku gdy liczba kandydatów spoza obwodu jest większa niż liczba wolnych miejsc w szkole, o przyjęciu ucznia do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Do zgłoszenia dołącza się:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie OKE o  wynikach sprawdzianu w klasie szóstej
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia , orzeczenie o niepełnosprawności, opinię psychologiczno-pedagogiczną – jeśli uczeń  posiada
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych (oryginał lub kopia poświadczana za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata) – jeśli uczeń posiada

Terminy rekrutacji:

 • Składanie zgłoszenia do szkoły – od 23 marca do 19 czerwca 2015r.
 • Składanie w sekretariacie gimnazjum poświadczonych kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej – do 30 czerwca 2015 r. godz. 15.00
 • Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 3 lipca 2015 r. godz. 13.00
 • Potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej – 3 lipca 2015 r. godz. 13.00 –do 7 lipca 2015 r. godz. 15.00
 • Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 8 lipiec 2015 – godz.13.00
 • Rekrutacja uzupełniająca – od 9 lipca 2015 r. do 28 sierpnia 2015

 

Formularz – Wniosek o przyjęcie do gimnazjum dla uczniów z poza obwodu szkoły

Zasady i terminy rekrutacji do gimnazjum na rok szkolny 2015/2016 – dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły

Obraz1

Uczniowie, zamieszkali w obwodzie szkoły, przyjmowani są do Gimnazjum z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Druk zgłoszenia dostępny jest w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły: www.gim1.rabawyzna.pl ( w załączeniu)

Do zgłoszenia dołącza się:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia / orzeczenie o niepełnosprawności/ opinię psychologiczno-pedagogiczną – jeśli uczeń posiada

Terminarz rekrutacji:

 • Składanie zgłoszenia do szkoły – od 23 marca do 19 czerwca 2015r.
 • Składanie w sekretariacie gimnazjum świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej – od 26 czerwca 2015r. do 29 czerwca do godz. 15.00
 • Wywieszenie list przyjętych do szkoły – 8 lipiec 2015 – godz.13.00

 

Formularz – Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej – dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum

XI Międzygimnazjalny Konkurs Fizyczny

fiza proj

herb

Zapraszamy nauczycieli fizyki do

udziału
w XI edycji Międzygimnazjalnego Konkursu Fizycznego

dla gimnazjalistów klas I – III

w roku szkolnym 2014/2015

pt „Fizyczne zagadki”

Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Nowotarskiego mgr Krzysztof Faber .

I etap konkursu – 27 marca 2015r

II etap konkursu –4 maja 2015r

Zgłoszenie do konkursu należy wysłać pod adres email: w.wiatrak@gmail.com do dnia 25 marca 2015r 

Regulamin Olimpiady fizycznej

wzór zgłoszenia

VIII Międzyszkolny Konkurs Chemiczno – Biologicznego „BIOLCHEM”

Zapraszamy nauczycieli chemii, biologii i przyrody do udziału
w VIII edycji Międzyszkolnego Konkursu Chemiczno – Biologicznego
BIOLCHEM”

dla gimnazjalistów klas I – III
i uczniów szkół podstawowych klas V – VI
w roku szkolnym 2014/2015

temat przewodni: „BADAJ, OBSERWUJ, WNIOSKUJ”

Honorowy patronat nad konkursem objęła Prezes Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej Pani Halina Szewczyk.

I etap konkursu – 10 kwietnia 2015
II etap konkursu – 29 maja 2015
Zgłoszenie do konkursu do 31 marca 2015

ZAŁĄCZNIKI
regulamin
karta zgłoszenia