Eliminacje konkursowe Młodzież w Lasach Europy

W dniu 26 marca 2015 roku w naszym Gimnazjum odbył się krajowy etap V edycji Międzynarodowego konkursu YPEF ,,Młodzież w Lasach Europy- Young People in European Forests” skierowany do młodzieży gimnazjum i szkół średnich. Tegoroczna edycja konkursu YPEF jest organizowana w ramach obchodów Dni Przyjaciół Lasu 2015. Honorowy patronat nad tą edycją konkursu objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski.

Głównym celem konkursu jest promocja wiedzy o bioróżnorodności europejskiej przyrody i zrównoważonym rozwoju w leśnictwie, a przede wszystkim wiedzy o lasach Europy.

Już kolejny raz decyzją Krajowej Komisji YPEF nasze gimnazjum otrzymało status szkoły YPEF, co oznaczało, że odpowiadamy za organizację i przeprowadzenie tego konkursu.

Zobacz więcej

Małopolski Konkurs „Historia Solidarności”

 

Dnia 25 marca 2015 r. odbył się w naszym gimnazjum etap rejonowy Małopolskiego Konkursu „Historia Solidarności” organizowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie we współpracy z Regionem Małopolski NSZZ „ Solidarność” w ramach II edycji projektu „ Szlakiem Małopolskiej Solidarności”.
Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy nt. ruchu społecznego „ Solidarność”, rozbudzanie zainteresowania historią Solidarności, kultywowanie i upowszechnienie ideałów oraz wartości ruchu „Solidarność” oraz upamiętnienie 35 rocznicy powstania „ Solidarności” w Polsce.
W konkursie wzięły udział dwie uczennice naszego gimnazjum. O wynikach poinformujemy w późniejszym terminie.

 Galeria: Zobacz więcej

Targi edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce

small_kompasDnia 26 marca grupa uczniów z  klas III pod opieką  nauczycieli: mgr Elżbiety Chojdys i mgr Teresy Rapacz wzięła udział w targach edukacyjnych, które rozpoczęły się  w Krakowie i potrwają do 28 marca.  W hali Targów przedstawiciele zawodowych szkół średnich z Małopolski prezentowali swój fach w 7 sektorach:  rolno-przetwórczym, społeczno-medycznym, budowlanym, turystyczno-gastronomicznym, informatyczno-elektronicznym, usługowym czy mechaniczno-mechatronicznym. Zobacz więcej

Konkurs stroików Wielkanocnych

Ogłoszenie SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie stroików Wielkanocnych

  1. Cel konkursu:

– doskonalenie sprawności manualnej

-rozwijanie pomysłowości i wyobraźni,

-stworzenie możliwości konfrontacji własnych umiejętności z umiejętnościami kolegów,

-upowszechnianie bogatych tradycji ludowych regionu.

  1. Technika wykonania: dowolna, nawiązująca do tradycji regionu.
  2. Uczestnicy:

– uczniowie klas I-III gimnazjum

– w konkursie mogą brać udział wykonawcy indywidualni- stroik.

  1. Termin składania prac:

– 30 marca 2015r.

  1. Podpisane (imię, nazwisko, klasa) prace prosimy dostarczać przed lekcjami w poniedziałek do Pani  Małgorzaty Ślaga (sala 313)
  2. Ocena:

– prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora, która przyzna nagrody punktowe i oceny.

  1. Uwagi:

– Nazwisko i imię autora, klasa winno znajdować się na kartce trwale dołączonej do pracy

– Wykonane prace przechodzą na własność SU i będą przekazane wraz z życzeniami świątecznymi do instytucji w Rabie Wyżnej.

ZAPRASZAMY- organizatorzy SAMORZĄD UCZNIOWSKI I KOŁO HISTORYCZNE

Opiekunowie mgr Małgorzata Ślaga, mgr Maria Rapacz-Piziak

Zasady i terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

indeksKandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może uzyskać maksymalnie 200 pkt. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez dyrektora danej szkoły, uwzględniające:
1) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu – max można uzyskać 100 punktów.

2) liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez daną szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych – łącznie 80 punktów, przy czym sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:
a) celujący – 20 punktów (4 zajęcia edukacyjne 20 pkt. = 80 punktów)
b) bardzo dobry – 18 punktów
c) dobry – 15 punktów
d) dostateczny – 10 punktów
e) dopuszczający – 2 punkty.

3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia – 20 punktów, przy czym:
a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów,
b) za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, co najwyżej 20 punktów, w tym za uzyskanie tytułu laureata konkursów tematycznych lub finalisty konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty kandydaci otrzymują:
 laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim
– 12 punktów,
 laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim
– 10 punktów,
 finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 10 punktów,
 finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu wojewódzkim
– 8 punktów,
 laureat ogólnopolskiej olimpiady dla gimnazjalistów (informatycznej, matematycznej i języka angielskiego) w kategorii drużynowej otrzymuje 6 punktów.
c) za uzyskanie miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły oraz osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego i na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny), co najwyżej 6 punktów.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej/ konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przyjmowani są w pierwszej kolejności, jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum, a w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

 

Terminy rekrutacji:
1) od 20 kwietnia 2015 r. do 25 czerwca 2015 r. do godz. 13.00 – składanie przez kandydatów wniosków;
2) od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. do godz. 14.00 – dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej);
3) 3 lipca 2015 r. godz. 11.00 – podanie przez szkoły ponadgimnazjalne wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;
4) do 7 lipca 2015 r. godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
5) 8 lipca 2015 r. do godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych;
6) od 9 lipca 2015 r. do 28 sierpnia 2015 – rekrutacja uzupełniająca.