O szkole

Misja szkoły:

 • uczymy prawdy
 • kształtujemy piękno
 • wychowujemy do twórczego działania w samodzielnym życiu
 • działamy po to aby:
  • Nasi uczniowie – maksymalnie rozwinęli swoje umiejętności i postawy w każdym aspekcie: intelektualnym, duchowym, społecznym, emocjonalnym, i fizycznym.
  • Ich rodzice – darzyli nas zaufaniem i aktywnie wspierali nasze działania.
  • Nauczyciele – mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy.
  • Szkoła – cieszyła się uznaniem środowiska i była oazą dobrego i mądrego świata

Zadania szkoły

 • wszechstronny rozwój osobowy ucznia
 • kształtowanie samodzielności w działaniu oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
 • rozwijanie dociekliwości poznawczej poszukiwania piękna, dobra i prawdy
 • przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości i wolności, w duchu tolerancji
 • stworzenie nauczycielowi warunków do twórzej pracy
 • wspieranie i uzupełnianie pracy wychowawczej rodziców
 • integracja z lokalny środowiskiem społecznym

Zadania szczegółowe szkoły

 1. Uznajemy kształcenie , wychowanie i opiekę za integralną całość.
 2. Promujemy wartości chrześcijańskie jako sposób na życie.
 3. Dbamy o bezpieczeństwo i harmonijny rozwój ciała oraz duszy.
 4. Wychowujemy w duchu tolerancji.
 5. Umożliwiamy uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym, dynamicznie rozwijającym się świecie.
 6. Szanujemy godność osobistą uczniów.
 7. Zapewniamy wszystkim uczniom równość szans, sprawiedliwe, życzliwe, uwzględniające możliwości dziecka traktowanie.
 8. Przygotowujemy młodego człowieka do funkcjonowania w zintegrowanej Europie.
 9. Zapewniamy uczniom warunki i możliwości rozwoju zainteresowań i zdolności.
 10. Promujemy zdrowy styl życia i świadomość ekologiczną.
 11. Budujemy ścisłą relację z lokalną społecznością, organem prowadzącym oraz instytucjami kulturalnymi i organizacjami społecznymi.
 12. Pracujemy nad wzmocnieniem więzi emocjonalnych z najbliższym otoczeniem i jego mieszkańcami.
 13. Współpracujemy z rodzicami wspierając ich w wychowaniu dzieci.
 14. Realizujemy program pomocy uczniom potrzebującym, mającym trudności w nauce.
 15. Dbamy o rozwój bazy szkolnej dla zapewnienia warunków realizacji programu.
 16. Tworzymy warunki do twórczej pracy nauczycieli i uczniów.
 17. Pomagamy uczniom i ich rodzicom w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszego kształcenia.

Szkoła mocą swego posłannictwa kształtuje władze umysłowe, rozwija zdolność wydawania prawidłowych sądów, wprowadza w dziedzictwo kultury wytworzonej przez przeszłe pokolenie, kształci zmysł wartości, przygotowuje do życia zawodowego, sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia się…

Jan Paweł II (Włocławek 1991 r.)

Wizja szkoły

W efekcie podejmowanych działań stworzymy wzorzec młodego człowieka, który potrafi:

 • Budować swój osąd rzeczywistości w oparciu o ogólnoludzkie wartości.
 • Znajdować swoje miejsce w przemianach współczesnego świata.
 • Sprawiedliwie oceniać postępowanie swoje i innych.
 • Twórczo podchodzić do nauki i działania w samodzielnym życiu.

Nasza szkoła będzie:

 • Efektywna i wymagająca
 • Atrakcyjna w procesie wielowymiarowego kształcenia.
 • Wyróżniająca się w środowisku dobrą renomą.
 • Ciesząca się zaufaniem uczniów i ich rodziców.

Model absolwenta

 

Ambitny, asertywny.
Bogata osobowość.
Samodzielny, samokrytyczny
Odpowiedzialny.
Logicznie myślący.
Wszechstronnie rozwijający się.
Elokwentny.
Niezależny.
Twórczy, tolerancyjny.

 

Główne cele naszej pracy wychowawczej:

 1. Zapewnienie opieki i stworzenie życzliwego klimatu do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka w bezpiecznym, przyjaznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną.
 2. Pomoc w zrozumieniu siebie, innych ludzi i otaczającego świata oraz pomoc w budowaniu własnego, spójnego systemu wartości i wdrożenie do pracy nad własnym rozwojem (samowychowanie).
 3. Wychowanie ku wyższym wartościom – prawda, dobro, piękno, miłość, sprawiedliwość, wolność.
 4. Budowanie rzetelnych podstaw logicznie uporządkowanej i powiązanej wiedzy, rozbudzanie pasji poznawczych i zainteresowań.
 5. Umacnianie poczucia podmiotowości i wiary we własne siły, z równoczesnym przygotowaniem do podejmowania świadomych, dłuższych i systematycznych wysiłków w kierunku realizacji założonych celów, w oparciu o rzetelną pracę.
 6. Rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej oraz zachęcanie do indywidualnej działalności twórczej.
 7. Pomoc w zrozumieniu złożoności zagrożeń współczesnej cywilizacji. Wskazanie przyczyn tego stanu, szukanie dróg wyjścia.
 8. Przygotowanie do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji sprzyjających:
  • zachowaniu zdrowia
  • życiu w harmonii z otaczającym środowiskiem przyrodniczym i społecznym
  • aktywny udział w życiu rodziny, grupy, klasy, szkoły, środowiska, kraju.
 9. Budzenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego, a rodziny, społeczności lokalnej i państwowej w szczególności.
 10. Przygotowanie do życia w społeczeństwie – grupie, klasie, szkole, środowisku.