Aktualnie przeglądane category

Informatyka

Regulaminy, podstawa programowa, wymagania – edb, zaj.-tech., informatyka

Regulamin pracowni technicznej –wordpdf -regulamin pracowni informatycznej –wordpdf

Podstawa programowa i cele kształcenia:

  • edukacja dla bezpieczeństwa-edb1edb2edb3
  • informatyka-inf1 inf2inf3 
  • zajęcia techniczne-tech1  – tech2

Wymagania edukacyjne – informatykaedukacja dla bezpieczeństwazajęcia techniczne

Creative Baltie 2014

baltieMiędzynarodowy twórczy konkurs programistyczny jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, oraz z organizacji pracujących z dziećmi.Do programowania użyto programów SGP Baltie 3 lub SGP Baltie 4 C.

Uczeń klasy I  – Marek Kurańda  zajął 5 miejsce w Polsce w  kategorii C: uczniowie kl. 1-3 gimnazjum.

Gratulujemy!

 

Wymagania edukacyjne – informatyka

System oceniania zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Wymagania edukacyjne – Pobierz – informatyka

Pobierz – Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej