Aktualnie przeglądane category

Historia

Przedmiotowy system oceniania z historii i wiedzy o społeczeństwie

System oceniania z historii i wiedzy o społeczeństwie zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki  i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Zobacz więcej