Aktualnie przeglądane category

Edukacja dla bezpieczeństwa

Regulaminy, podstawa programowa, wymagania – edb, zaj.-tech., informatyka

Regulamin pracowni technicznej –wordpdf -regulamin pracowni informatycznej –wordpdf

Podstawa programowa i cele kształcenia:

  • edukacja dla bezpieczeństwa-edb1edb2edb3
  • informatyka-inf1 inf2inf3 
  • zajęcia techniczne-tech1  – tech2

Wymagania edukacyjne – informatykaedukacja dla bezpieczeństwazajęcia techniczne

Wymagania edukacyjne – Edukacja dla bezpieczeństwa

System oceniania zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Wymagania edukacyjne – Pobierz – Edb_wym_edu

Pobierz – Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej