Aktualnie przeglądane category

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Drodzy rodzice oraz uczniowie klas III oddziałów gimnazjalnych i klas ósmych!

REKRUTACJA-TERMNa stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie zostały zamieszczone terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych – dla uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych oraz terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla uczniów klas ósmych. Zapraszam do zapoznania się z poniższymi informacjami. Terminy rekrutacji są takie same dla obydwu roczników ale sama rekrutacja prowadzona jest odrębnie dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej. Oznacza to, że uczniowie, którzy ukończą VIII klasę szkoły podstawowej i III klasę gimnazjum nie będą rywalizowali w rekrutacji  o te same miejsca. 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam.

                                                                                                               Doradca zawodowy

 

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla uczniów klas ósmych

Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Drodzy rodzice oraz uczniowie klas III oddziałów gimnazjalnych i klas ósmych!

RE2

 

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej została utworzona zakładka: „Rekrutacja 2019/2020”. Znajdują się tam podstawowe informacje oraz ulotki dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Można również zapoznać się z odpowiedziami Ministerstwa na najczęściej zadawane przez rodziców pytania dotyczące rekrutacji. Poniżej zamieszczam link do tej strony. 

 

Rekrutacja 2019/2020 – informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej

                                                                                                                         Doradca zawodowy

 

Rekrutacja – dokumenty

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi dostarczania kopii osiągnięć (ocen, wyników egzaminu gimnazjalnego, udziału w konkursach i in. szczególnych osiągnięć) przez kandydatów przypominamy, że w rekrutacji na rok szkolny 2015/16:

1.TO NASZE GIMNAZJUM- kandydaci, których konta zakładało ich gimnazjum macierzyste NIE muszą dostarczać kopii dokumentów! W takim przypadku weryfikacja osiągnięć będzie dokonywana na poziomie gimnazjum, które odpowiada za poprawność wprowadzonych do systemu danych – TO NASZE GIMNAZJUM

2. kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładali swoje konta będą dostarczać do szkoły pierwszego wyboru kopie potwierdzające osiągnięcia (UWAGA! Dotyczy, to również kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego, którym konta zakładały ich gimnazja macierzyste). Weryfikacja osiągnięć kandydata, dokonywana będzie przez SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ

Zasady i terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

indeksKandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może uzyskać maksymalnie 200 pkt. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez dyrektora danej szkoły, uwzględniające:
1) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu – max można uzyskać 100 punktów.

2) liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez daną szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych – łącznie 80 punktów, przy czym sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:
a) celujący – 20 punktów (4 zajęcia edukacyjne 20 pkt. = 80 punktów)
b) bardzo dobry – 18 punktów
c) dobry – 15 punktów
d) dostateczny – 10 punktów
e) dopuszczający – 2 punkty.

3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia – 20 punktów, przy czym:
a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów,
b) za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, co najwyżej 20 punktów, w tym za uzyskanie tytułu laureata konkursów tematycznych lub finalisty konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty kandydaci otrzymują:
 laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim
– 12 punktów,
 laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim
– 10 punktów,
 finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 10 punktów,
 finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu wojewódzkim
– 8 punktów,
 laureat ogólnopolskiej olimpiady dla gimnazjalistów (informatycznej, matematycznej i języka angielskiego) w kategorii drużynowej otrzymuje 6 punktów.
c) za uzyskanie miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły oraz osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego i na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny), co najwyżej 6 punktów.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej/ konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przyjmowani są w pierwszej kolejności, jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum, a w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

 

Terminy rekrutacji:
1) od 20 kwietnia 2015 r. do 25 czerwca 2015 r. do godz. 13.00 – składanie przez kandydatów wniosków;
2) od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. do godz. 14.00 – dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej);
3) 3 lipca 2015 r. godz. 11.00 – podanie przez szkoły ponadgimnazjalne wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;
4) do 7 lipca 2015 r. godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
5) 8 lipca 2015 r. do godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych;
6) od 9 lipca 2015 r. do 28 sierpnia 2015 – rekrutacja uzupełniająca.