Aktualnie przeglądane category

Rekrutacja do gimnazjum

Dzień otwarty dla szóstoklasistów

12.04.2016 roku odwiedzili nas uczniowie klas VI,  którzy już od września rozpoczną naukę w naszej szkole. Uczniowie mieli możliwość zobaczyć wybrane przez siebie sale lekcyjne, zwiedzić szkołę, uczestniczyli także w lekcji języka niemieckiego, fizyki i chemii.

fot. Aleksandra Piechowicz

Dzień otwarty dla szóstoklasistów

27.04.2015 jak w każdym roku pojawili się u nas szóstoklasiści którzy już od września rozpoczną naukę w naszej szkole. Uczniowie zwiedzili szkołę, zobaczyli wybrane przez siebie sale lekcyjne, uczestniczyli w lekcji języka niemieckiego, pokazie doświadczeń z fizyki i chemii oraz zajęciach fitness. Zobacz więcej

Zasady i terminy rekrutacji do gimnazjum na rok szkolny 2015/2016 – dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły, mogą być przyjęci do gimnazjum na podstawie wniosku rodziców. Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły www.gim1.rabawyzna.pl
Warunkiem przyjęcia ucznia jest dysponowanie przez szkołę wolnymi miejscami. W przypadku gdy liczba kandydatów spoza obwodu jest większa niż liczba wolnych miejsc w szkole, o przyjęciu ucznia do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Do zgłoszenia dołącza się:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie OKE o  wynikach sprawdzianu w klasie szóstej
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia , orzeczenie o niepełnosprawności, opinię psychologiczno-pedagogiczną – jeśli uczeń  posiada
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych (oryginał lub kopia poświadczana za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata) – jeśli uczeń posiada

Terminy rekrutacji:

 • Składanie zgłoszenia do szkoły – od 23 marca do 19 czerwca 2015r.
 • Składanie w sekretariacie gimnazjum poświadczonych kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej – do 30 czerwca 2015 r. godz. 15.00
 • Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 3 lipca 2015 r. godz. 13.00
 • Potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej – 3 lipca 2015 r. godz. 13.00 –do 7 lipca 2015 r. godz. 15.00
 • Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 8 lipiec 2015 – godz.13.00
 • Rekrutacja uzupełniająca – od 9 lipca 2015 r. do 28 sierpnia 2015

 

Formularz – Wniosek o przyjęcie do gimnazjum dla uczniów z poza obwodu szkoły

Zasady i terminy rekrutacji do gimnazjum na rok szkolny 2015/2016 – dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły

Obraz1

Uczniowie, zamieszkali w obwodzie szkoły, przyjmowani są do Gimnazjum z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Druk zgłoszenia dostępny jest w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły: www.gim1.rabawyzna.pl ( w załączeniu)

Do zgłoszenia dołącza się:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia / orzeczenie o niepełnosprawności/ opinię psychologiczno-pedagogiczną – jeśli uczeń posiada

Terminarz rekrutacji:

 • Składanie zgłoszenia do szkoły – od 23 marca do 19 czerwca 2015r.
 • Składanie w sekretariacie gimnazjum świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej – od 26 czerwca 2015r. do 29 czerwca do godz. 15.00
 • Wywieszenie list przyjętych do szkoły – 8 lipiec 2015 – godz.13.00

 

Formularz – Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej – dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum