Aktualnie przeglądane category

Procedura Niebieskiej Karty

NAZWANiebieska karta to  określone reguły postępowania służb w sytuacji, kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie, że w rodzinie występuje przemoc. Jest to procedura która ma na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie i pomoc jej członkom.

W działaniach związanych z niebieską kartą mogą brać udział przedstawiciele takich instytucji, jak: policja, pomoc społeczna, oświata (szkoła, przedszkole), ochrona zdrowia (przychodnia, szpital), komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. Wymienione służby, realizując procedurę „Niebieskie Karty”, ściśle ze sobą współpracują, a ich  działania koordynuje Zespół Interdyscyplinarny. 

ZESPOL

To zespół składający się z przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz ochrony osób krzywdzonych. Członkami zespołu są przedstawiciele: pomocy społecznej, policji, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, urzędnicy lokalnych struktur samorządowych. W skład zespołu mogą też wchodzić kuratorzy sądowi i prokuratorzy. Taki zespół znajduje się w każdej gminie/dzielnicy miasta. Najczęściej działa przy Gminnym/Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. ZESPÓŁ POWOŁUJE DLA DANEJ RODZINY TZW. GRUPĘ ROBOCZĄ.

nazwa II

Grupę roboczą tworzą osoby które pracują bezpośrednio z rodziną, a skład tej grupy dobierany jest zgodnie z potrzebami rodziny (np. do grupy może zostać powołany pedagog/psycholog ze szkoły, do której uczęszczają dzieci, dzielnicowy z terenu, na którym rodzina mieszka, a także pracownik socjalny z tego rejonu, lekarz rodzinny). Członkowie grupy pracują z rodziną według ustalonego wspólnie planu pomocy – każdy zgodnie z kompetencjami i obowiązkami w ramach swoich czynności zawodowych.  Przede wszystkim chronią osoby doznające przemocy, a od osoby stosującej przemoc żądają zmiany zachowania i sprawdzają, czy sytuacja rodziny uległa poprawie.

Kto i kiedy może uruchomić procedurę niebieskiej karty pokazuje poniższy schemat.

schematKiedy przedstawiciel jednej z wyżej wymienionych służb (z wyjątkiem Policji) dowie się, że w rodzinie może dochodzić do przemocy, wszczyna procedurę NIEBIESKIEJ KARTY  WYPEŁNIAJĄC formularz „Niebieska Karta – A”. Jest to dokument zawierający  min. dane osób wobec których istnieje podejrzenie, że doznają przemocy, stosują przemoc oraz informacje, do jakich form przemocy dochodzi w rodzinie. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” zostaje on przekazany niezwłocznie do Zespołu Interdyscyplinarnego.

Jeśli Policjant jako pierwszy powziął informację o stosowaniu przemocy w rodzinie,( np. będąc wezwany na interwencję), to wówczas wypełnia on formularz: „Niebieska Karta – B” i również niezwłocznie przekazuje do Zespołu Interdyscyplinarnego.

kolejny etapZespół interdyscyplinarny powołuje grupę roboczą w skład której wchodzą przedstawiciele instytucji z którymi rodzina współpracuje – (np. do grupy może zostać powołany pedagog/psycholog ze szkoły, do której uczęszczają dzieci, dzielnicowy z terenu, na którym rodzina mieszka, a także pracownik socjalny z tego rejonu, lekarz rodzinny danej rodziny).

IIIGrupa robocza, która będzie pracować z rodziną zaprasza na spotkanie osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy. Jeśli ofiarą przemocy w rodzinie jest dziecko,  to na spotkanie z grupą roboczą zaprasza się osobę dorosłą z rodziny, która nie stosuje przemocy. W trakcie spotkania grupa przekazuje tej osobie „Niebieską kartę – E”– w której zawarte są informacje nt. przemocy i sposobów jej powstrzymania oraz adresy instytucji pomocowych.

Grupa Robocza spotyka się tylko z dorosłymi. Dziecko będące ofiara przemocy w rodzinie nie musi się zatem obawiać, że będzie musiało iść na spotkanie i mówić przy wszystkich o tym, co się dzieje w domu.  Prawdopodobnie ktoś z członków Grupy Roboczej – np. pedagog ze szkoły dziecka będzie chciał z nim porozmawiać w innym miejscu i czasie, w bezpiecznej atmosferze.

VPodczas spotkania członkowie grupy rozmawiają z daną osobą o sytuacji i wspólnie ustalają plan pomocy.  W zależności od potrzeb rodziny taki plan może uwzględniać: pomoc psychologiczną,  prawną, wizyty dzielnicowego w domu sprawdzające bezpieczeństwo ofiary, pomoc materialną, itp. Plan pomocy nie jest ustalany „na stałe” – jeśli ujawnią się nowe potrzeby osoby krzywdzonej, plan pomocy jest modyfikowany. Plan powinien być zmieniany także wtedy, gdy mimo prowadzonych działań nadal dochodzi do przemocy. W takich sytuacjach służby mogą z urzędu podjąć działania zmierzające do pociągnięcia osoby stosującej przemoc do odpowiedzialności karnej.

Jeżeli w rodzinie nie ma dorosłej osoby, która nie stosuje przemocy, to Grupa Robocza sama ułoży plan pomocy , który jest zapisany w formularzu: „Niebieska Karta – C”

VIINa odrębne spotkanie grupy roboczej wzywana jest osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc. W trakcie rozmowy grupa nazywa wprost zachowanie przemocowe osoby i informuje o grożących jej konsekwencjach prawnych. Kategorycznie żąda od niej zaprzestania krzywdzenia i zmiany zachowania. Informuje też, że będzie się kontaktować  z rodziną i sprawdzać, czy sytuacja uległa poprawie. Może przekazać osobie, będącej agresorem w rodzinie adresy miejsc, w których prowadzone są różne programy pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Wypełnia formularz „Niebieska Karta – D”.

Następnie członkowie grupy roboczej realizują ustalony plan pomocy i – pozostając w kontakcie z rodziną – sprawdzają, czy sytuacja poprawia się.

 IXProcedura jest prowadzona do momentu, gdy przemoc całkowicie ustanie. O zamknięciu procedury, na wniosek grupy roboczej, decyduje Zespół Interdyscyplinarny, co zapewnia wnikliwe i rozważne podejmowanie decyzji w każdej sprawie. Procedura zostanie też zakończona, gdy grupa robocza stwierdzi brak zasadności dalszego jej prowadzenia (np. zamiast przemocy rozpozna konflikt lub podejrzenie stosowania przemocy nie potwierdzi się). Jeśli po zamknięciu procedury „Niebieskie Karty” w przyszłości doszłoby znów do aktów przemocy w rodzinie, procedura niebieskie karty może i powinna zostać ona wszczęta ponownie.

Formularz Niebieskiej Karty:

NIEBIESKA KARTA – A – formularz

NIEBIESKA KARTA-B – formularz

NIEBIESKA KARTA-C – formularz

NIEBIESKA KARTA-D – formularz

NIEBIESKA KARTA-E – formularz