Wymagania edukacyjne z muzyki

System oceniania z muzyki zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki, tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
system-oceniania-muzyka