Przedmiotowy system oceniania z historii i wiedzy o społeczeństwie

System oceniania z historii i wiedzy o społeczeństwie zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki  i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Przedmiotowy system oceniania z historii

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii – kl. I

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii – kl. II

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii – kl. III

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie – kl. II

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie – kl. III

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z historii i wiedzy o społeczeństwie