Regulamin Konkursu Językowego

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY

O KRAJACH ANGLO, NIEMIECKO oraz FRANCUSKOJĘZYCZNYCH

W GIMNAZJUM NR 1 IM. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II W RABIE WYŻNEJ

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się szkolny konkurs przeprowadzony w Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej.

 1. CELE KONKURSU
 • promowanie znajomości języka angielskiego i niemieckiego wśród uczniów gimnazjum,
 • motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego i niemieckiego oraz do samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • rozwijanie w uczniach postawy ciekawości innych kultur,
 • kształtowanie postawy tolerancji dla różnorodności kulturowej,
 • poszerzanie wiadomości uczniów o krajach anglojęzycznych oraz niemieckojęzycznych i poznawanie ich dziedzictwa kulturowego,
 • wspieranie uzdolnień i umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną,
 • rozwijanie wiary we własne możliwości językowe.

III. ZAKRES MATERIAŁU

 1. Konkurs sprawdzi wiedzę uczniów w zakresie szeroko pojętej kultury i obyczajów krajów anglojęzycznych oraz niemieckojęzycznych zawartych w podręcznikach, przekazanej na zajęciach, w TV, Internecie, itp. Pytania będą również dotyczyły znajomości geografii, historii i życia codziennego.
 2. ORGANIZATORZY
 3. Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych dla uczniów klas I – III szkoły gimnazjalnej organizuje Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej.
 4. Konkursem koordynują nauczyciele p. Edyta Dziechciowska ( język angielski) oraz p. Barbara Deja (język niemiecki), p. B.Matias-Smęt (język francuski).
  3. Informacje na temat konkursu oraz regulamin i zagadnienia znajdują się na stronie internetowej szkoły.
 5. Organizatorzy konkursu są odpowiedzialni za organizację konkursu, opracowanie testu, przeprowadzenie konkursu oraz ocenę prac uczestników.

 

 

 1. UCZESTNICY
 2. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I- III Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej.
 3. Każdy uczeń chcący wziąć udział w konkursie zapisuje się u nauczycieli odpowiedzialnych za konkurs tj. j. angielski – E. Dziechciowska, j. niemiecki – B. Deja w terminie do 11.05.2015.
 4. PRZEBIEG KONKURSU
 5. Konkurs składa się z jednego etapu w formie pisemnego testu wiedzy w języku polskim.
 6. Test zawiera różnego rodzaju zadania, np. test wyboru, odpowiedzi na pytania, prawda/fałsz.
 7. Konkurs odbędzie się w określonym terminie w maju 2015 r.
 8. Prace oceniane będą przez organizatorów konkursu.

VII. WYNIKI

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do trzech dni po konkursie.
 2. Laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają dyplomy oraz nagrody.

 

mgr Edyta Dziechciowska