Wymagania edukacyjne – zajęcia techniczne

System oceniania zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Wymagania edukacyjne – Pobierz – wym_edu_tech

Pobierz – Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej