Wymagania edukacyjne z języka polskiego

System oceniania z języka polskiego zawiera wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz warunki  i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

wymagania z języka polskiego
warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny