Wymagania edukacyjne z historii i wiedzy o społeczeństwie

1637Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii – kl. I

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii – kl. II

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii – kl. III

Przedmiotowy system oceniania z historii

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie – kl. II

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie – kl. III

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z historii i wiedzy o społeczeństwie